Deze pagina bevat de disclaimer van www.scenarios4.com, zoals beschikbaar gesteld door Scenarios4. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.

Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scenarios4. Het intellectueel eigendom berust bij Scenarios4.

Geen garantie op juistheid

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nimmer een grond om een contract of overeenkomst met Scenarios4 te claimen of te veronderstellen.

Scenarios4 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist is, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Scenarios4 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.scenarios4.com.

 

Bekijk hier ons privacybeleid

Bekijk hier ons cookiebeleid